पुरवठ्याच्या लवचिकता आणि लवचिकता यांच्यातील फरक

पुरवठ्याच्या मागणीची लवचिकता लवचिकता

रबर बँडच्या विस्ताराच्या अर्थाने समान, मागणी / पुरवठ्याचे लवचिकता म्हणजे एक्स मधील बदल (जे काही असू शकते जसे की किंमत, उत्पन्न, कच्चा माल दर इ.) मागणी केलेल्या किंवा किती प्रमाणात मिळू शकतील यावर परिणाम करू शकतात. मागणीच्या लवचिकता (पीईडी) आणि पुरवठ्याचे किंमत लवचिकता (पीईएस) मध्ये, आम्ही पाहतो की किंमतीतील बदल किती प्रमाणात मिळणा-या किंवा पुरविलेल्या संख्येवर परिणाम करू शकतो. हा लेख पेड आणि पीईएसचा स्पष्ट आढावा सादर करतो आणि त्यांच्या समानता आणि मतभेदांवर प्रकाश टाकतो.

मागणीची लवचिकता काय आहे?

मागणीची किंमत लवचिकता दर्शविते की किंमतीतील अगदी कमी बदलामुळे मागणीत बदल कसा होऊ शकतो. मागणी किंमत लवचिकता खालील सूत्र द्वारे गणना केली जाते.

पेड =% मागणी मध्ये बदल /% किंमत बदलणे किती प्रमाणात प्रतिसादित केलेली मागणी केली जाते यावर किंमत अवलंबून बदलणारी लवचिकता विविध स्तर आहेत. जर पीएडी = 0 असेल तर ही एकदम लवचिक परिस्थिती दर्शविते जेथे मागणीत किंमतीतील कोणत्याही बदलांसह बदल होत नाही; उदाहरणे गरजा, व्यसन आहे. जर पीईडी 1, ही मूल्य लवचिक मागणी दर्शवितो जेथे किंमतीतील एक छोटासा बदल अपेक्षित प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात होईल; उदाहरणे लक्झरी वस्तू, पर्याय वस्तू आहेत. जेव्हा पीईडी = 1, किंमतीतील बदल अपेक्षित प्रमाणात एक समान बदल असेल; याला एकाग्र लवचिक म्हणतात.

अनेक कारक पीईडीवर परिणाम करू शकतात जसे की पर्यायी उपलब्धता (मागणी अधिक पर्यायी असलेल्या लवचिक आहे कारण आता ग्राहक मार्जरीनची वाढते किंमत असल्यास मक्तात बदलू शकतात) गरज (लवचिक मागणी) किंवा लक्झरी (मागणी लवचिक), की चांगली सवय होण्याची सवय आहे (जसे की सिगारेट - मागणी अटलास्टिक आहे), इ.

पुरवठयाचे लवचिकता काय आहे?

पुरवठ्याची किंमत लवचिकता किंमत कशी बदलते या प्रमाणात पुरवलेल्या प्रमाणात परिणाम होतो. पुरवठ्याचे किंमत लवचिकता खालील सूत्रानुसार मोजले जाते.

पीईएस = पुरवलेल्या प्रमाणात /% मध्ये बदल /% किंमत बदलते

जेव्हा पीईएस> 1, पुरवठा किंमत लवचिक आहे (किंमतीतील लहान बदल पुरवलेल्या संख्येवर परिणाम होईल). जेव्हा पीईएस <1, पुरवठा मूल्य अस्थिर आहे (पुरवठ्यात मोठ्या प्रमाणात बदल केल्यास त्याचा मोठ्या प्रमाणात परिणाम होईल). जेव्हा पीईएस = 0 असते, तेव्हा पुरवठा पूर्णपणे लवचिक असतो (किंमत बदलल्यामुळे पुरवलेल्या संख्येवर परिणाम होणार नाही), आणि पीईएस = अनंता असेल जेव्हा किंमतीची पर्वा न करता, पुरवलेल्या प्रमाणात बदलत नाही.

पीईएसवर परिणाम करणारी अनेक कारणे आहेत ज्यात अतिरिक्त उत्पादन क्षमता (लवचिकता पुरवठा), कच्चा मालची उपलब्धता (कच्च्या मालाची कमतरता, लवचिकता पुरवठा), कालावधी (जास्त काळ) - फर्मने म्हणून लवचिक लवचिक आहे

मागणीची लवचिकता

मागणी मागणीची किंमत लवचिकता आणि पुरवठ्यातील किंमत लवचिकता ही संकल्पना अत्यंत जवळची आहे. एकमेकांना वाटते कारण ते किंमतीतील बदलांमुळे कोणती मागणी किंवा पुरवठा प्रभावित होईल. तथापि, दोन्ही वेगवेगळे आहेत कारण पेड मागणी कशी बदलेल यावरुन पीईडी पाहतील आणि पीईएस विचार करेल कशाप्रकारे पुरवठा बदलेल. मागणीची लवचिकता आणि पुरवठ्यातील लवचिकता यामध्ये फरक म्हणजे मागणी आणि पुरवठा किंमत वाढ / कमीत कमी वेगळा आहे; जेव्हा किंमत कमी होत असते तेव्हा मागणीत वाढ होते आणि किंमत कमी झाल्यास पुरवठा कमी होतो. याचा अर्थ असा की जर पीईडी लवचिक असेल, तर किंमतीतील एक छोटासा वाढ कमी प्रमाणात घसरेल आणि जर पीईएस लवचिक असेल तर किंमतीत लहान वाढ यामुळे पुरवलेल्या प्रमाणात मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल. सारांश: मागणी आणि पुरवठ्याच्या किंमत लवचिकताची लवचिकता संकल्पना एकमेकांशी संबंधित आहे कारण ते विचार करतात की किंमतीतील बदलांमुळे कोणती मागणी किंवा पुरवठा प्रभावित होईल. मागणीतल्या किमतीची लवचिकता दर्शविते की किंमतीतील अगदी कमी बदलामुळे मागणीत बदल कसा होऊ शकतो. मागणीची किंमत लवचिकता, मोजण्यात आलेल्या /% बदलाची टक्केवारी मध्ये पीईडी =% बदलानुसार मोजले जाते. पुरवठ्यातील किंमत लवचिकता दर्शविते की किंमत कशी बदलली जाऊ शकतं त्या पुरवलेल्या संख्येवर परिणाम करू शकतो. पुरवठ्याच्या किंमत लवचिकताची गणना पीईएस =% किंमतीत बदलली आहे / किंमत मध्ये% बदल.

मागणी आणि लवचिकता लवचिकता यांच्यातील एक मुख्य फरक अशी आहे की मागणी आणि पुरवठा किंमत वाढ / कमीत कमी वेगळा प्रतिसाद देतात; जेव्हा किंमत कमी होत असते तेव्हा मागणीत वाढ होते आणि किंमत कमी झाल्यास पुरवठा कमी होतो.