भाडेपट्टी आणि परवाना दरम्यान फरक

पट्टा vs परवाना भाडेकराराच्या वापरासाठी घर किंवा मालमत्ता भाड्याने घेताना, मलमपट्टीला निर्णयानुसार सामना करावा लागतो की मालमत्तेवर भाडेपट्टी किंवा परवाना द्यावा किंवा नाही ज्याचा निर्णय घ्यावा त्याचा उपयोग म्हाडदाराच्या गरजांवर आणि त्या मालमत्तेच्या वापरामध्ये स्वातंत्र्याच्या रक्कमेवर अवलंबून असेल जे ते मंजूर करण्यास इच्छुक आहेत. भाडेपट्टी आणि लायसन्सिंगच्या दोन संकल्पना एकमेकांसारख्या आहेत आणि फरक करणे कठीण आहे. खालील लेख प्रत्येक काय आहे आणि कसे आणि जेव्हा ते मालमत्ता भाड्याने घेण्यात वापरले जातात त्याचे स्पष्ट चित्र दर्शविते.

भाडेपट्टी

भाडेकरारामुळे भाडेपट्टी धारक (ज्या भाडेकरूने जमीनदाराने भाडेपट्टी धारकांकडून मालमत्तेची भाडेपट्टी धारण केली आहे) विशिष्ट कालावधीसाठी मालमत्तेचे हक्क धारण करण्याचा अधिकार देतो पट्टेदार मालमत्तेच्या वापरासाठी पट्टेदारांना भाडे दिले जाईल. एक पट्टेदार अधिक अधिकार आणि जबाबदार्या लागेल आणि तो नुकसान न इच्छा म्हणून मालमत्ता वापरू शकता. एक भाडेकरार करार विशिष्ट कालावधीसाठी सेट केल्यामुळे, जमीनदार आणि भाडेकरु ते जेव्हा भाडेकरूच्या आणि इच्छेनुसार समाप्त करू शकत नाहीत या कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी ते समाप्त करायचे असल्यास, त्यांना इतर पक्षास काही दंड भरावा लागू शकतो.

परवाना

दुसरीकडे, एक परवाना हा मालमत्ता वापरण्याची परवानगी म्हणून काम करतो. याचा अर्थ असा की जमीनदार देखील मालमत्तेस प्रवेश मिळवू शकतात आणि मालमत्तेची पाहणी करण्यास व आवश्यकतेनुसार मालमत्तेची तपासणी करु शकतात. परवाना करार देखील भाडेकरू संपुष्टात आणण्याचा अधिकार मलमदेला देतो. परवाना करार बहुतेक घटनांमध्ये उद्भवतात जेथे मोठ्या मालमत्तेची संख्या भाड्याने घेतलेली आहे; ई. जी महाविद्यालयातील विद्यार्थी मोठ्या घरात भाड्याने घेत आहेत. या परिस्थितीत संपूर्ण संपत्ती एका पार्टीला देणे कठीण आहे कारण वैयक्तिक परवाना करार अधिक योग्य आहेत. परवाना करार देखील जमीनदार चांगल्या स्थितीत मालमत्ता निरीक्षण आणि ठेवा अधिकार देण्याचे कारण, अशा परिस्थितीत एक परवाना देखील उत्तम होईल.

भाडेपट्टीवर परवाना

भाडेपट्टी आणि परवाना दरम्यानचा निर्णय महत्त्वाचा आहे, कारण जमीन प्राधिकरणाने आपल्या संपत्तीच्या ताब्यात असलेल्या अधिकाऱ्याचे स्तर निश्चित केले आहे. भाडेकरारामुळे जमीनदार कमी नियंत्रण ठेवतील आणि परंतू परवाना अंतर्गत, घरमालक छाननी करु शकतो व त्याची खात्री करुन घेईल की मालमत्तेची काळजी कायम राखली जाते. एखाद्या मालमत्तेला सोडून देण्याचा निर्णय घेताना, एखादा भाडेकरू जो आपल्या भाडदारांना विश्वास ठेवतो आणि त्याच्या देखभाल आणि तपासणीचे त्यांचे अधिकार ठेवण्याची आवश्यकता नसते, ते भाडेपट्टी कराराचा वापर करेल. दुसरीकडे, एक मलमपार ज्याला अधिक नियंत्रण हवे असते आणि त्याच्या मालमत्तेवर देखरेख ठेवली जाण्याची तसेच ती ठेवली जाते तेव्हा परवाना करार करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक असते.

सारांश:

भाडेपट्टी आणि एक परवाना अंतर्गत फरक

• भाडेपट्टी आणि एक लायसन्स यामधील फरक हा महत्वाचा आहे, कारण जमीन प्राधिकरणाने आपल्या मालमत्तेवर अधिकार धारण केले आहे.

• एक भाडेपट्टी करारामुळे भाडेकरू (ज्या भाडेकरूने जमीनदाराने मालमत्ते पट्ट्याने पट्टा दिली आहे) विशिष्ट कालावधीसाठी मालमत्तेचे हक्क धारण करण्याचा अधिकार देतो.

• दुसरीकडे, एक परवाना, मालमत्ता वापरण्याची परवानगी म्हणून काम करते याचा अर्थ असा की जमीनदार देखील मालमत्तेस प्रवेश मिळवू शकतात आणि मालमत्तेची पाहणी करण्यास व आवश्यकतेनुसार मालमत्तेची तपासणी करु शकतात.