बँकेच्या स्वामित्व आणि फोरक्लोअरमधील फरकाचा

बंद केलेले घर आणि बँकेतील मालकीचे घर (किंवा आरईओ) मालमत्ता बाजारपेठेत नेहमी वापरल्या जातात आणि गुणधर्म खरेदी आणि विक्री करण्यासंबंधी व्यवहार करणा-या बँकेच्या मालकीची आणि मुदतपूर्व बंद करण्यातील फरक महत्वाचा असतो. फोरक्लोझर आणि बँक मालकीच्या घरे अशा घरे आहेत जी एखाद्या बँकेद्वारे पुनर्स्थापित केलेल्या आहेत किंवा पुनर्स्थापनेच्या प्रक्रियेत आहेत आणि तृतीय पक्षांना लिलाव केली जातात. बँकेच्या मालकीच्या आणि मुदतपूर्व बंद हे अनेकांना बर्याच वेळा चुकीचे वाटते. तथापि, बँकेच्या मालकीची आणि मुदतपूर्व बंद दरम्यान अनेक फरक आहेत, विशेषत: जेव्हा ते कसे विकले जातात याबद्दल सांगितले जाते. खालील लेखात या अटींवर जवळून नजर टाकली जाते आणि बँक मालकीच्या आणि मुदतपूर्व बंद करण्यातील समानता आणि फरक हायलाइट करते.

फोरक्लोझर म्हणजे काय?

घराची मुदत उलटवली जाते जेव्हा घरमालक कर्जदाराला मोबदला देण्यास असमर्थ असतो, विशेषतः एक बँक मुदतपूर्व बंद करण्याची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत घरघराचा मुकाबला बँकेच्या मालकीची नाही. गहाणखत तारणांच्या बाबतीत मागे पडलेला कर्जदार बँकेच्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी बँक किंवा सावकाराशी करार करू शकत नाही, तर बँकेने फोरक्लोझर प्रक्रिया सुरू केली आहे. मुदतपूर्व बंद होण्याच्या प्रक्रियेच्या शेवटी, घर किंवा मालमत्ता सार्वजनिक लिलावाने दिली जाते. लिलावातून प्राप्त झालेली रक्कम त्यांचे नुकसान वसूल करण्यासाठी बँकेद्वारे वापरली जाते. एखाद्या घराचे मुदतपूर्व बंद कर्जदाराच्या क्रेडिट रेकॉर्डवर गंभीरपणे परिणाम करू शकते आणि भविष्यात रिअल इस्टेटची खरेदी करणे किंवा कर्ज घेणे कठिण होऊ शकते. म्हणून, कर्जदारांना अन्य पर्यायांचा विचार करणे जरुरी आहे ज्यात त्यांना मुदतपूर्व बंद करण्याचे सोडून देणे शक्य आहे.

बँकेचे मालकी हक्क काय आहे?

एक बँक मालकीची मालमत्ता किंवा आरईओ (रिअल इस्टेट मालकी) हा एक मालमत्ता आहे ज्यामध्ये मालकी परत बँक किंवा सावकाराकडे परत आली आहे. बर्याच वेळा घरे किंवा मालमत्ते जे मुदतपूर्व फेड केल्यानंतर सार्वजनिक लिलावावर ठेवले जातात ते विकले जात नाहीत. या मालमत्ता नंतर सावकाराकडून परत विकत आहेत. मग ते एक आरईओ बनतात जे नंतर विकले जाते. काही उदाहरणात ज्यामध्ये कर्जदार आपली गहाण बंधनांची पूर्तता करण्यास अक्षम आहे, कर्जदार फोरक्लोझरच्या बदल्यात प्रॉपर्टी डील देऊ शकतो. ही मालमत्ता नंतर बँकेची मालकी आहे. अशाप्रकारचे घर आणि गुणधर्म त्यानंतर बँकेद्वारे ठेवली जातात आणि घर किंवा मालमत्तेवरील तारण कर्ज आता अस्तित्वात नाही बँकेच्या मालकीच्या घरे ही स्पर्धात्मक किंमतींमधून विकली जातात ज्यामुळे कर्जदाराच्या हेतूने त्यांचे सर्वात जास्त प्रारंभिक गुंतवणूक वसूल केले जाते.

फोरक्लोझर आणि बँकेच्या मालकीच्या मध्ये फरक काय आहे? बँकेच्या मालकीची असलेली आणि मुदतपूर्व बंद होण्याचे घर अनेकदा समानतेने गोंधळलेले असतात. तथापि, बँक मालकीच्या आणि मुदतपूर्व बंद दरम्यान अनेक फरक आहेत. मुख्य फरक म्हणजे ज्याप्रकारे प्रत्येक प्रकारची मालमत्ता विकली जाते. रोख रकमेच्या मालमत्तेची सार्वजनिक लिलावातून विकली जातात, तर बँकेच्या मालकीच्या मालकीच्या घराचे बँकेने पुन: आकारले जातात आणि रिअलटर्सच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी किमतींवर विकले जातात. जोपर्यंत कर्जदाराने कर्जदारास फोरक्लोझरच्या ऐवजी मालमत्तेचा करार केला नाही तोपर्यंत बहुतेक घरे व मालमत्तेची मुदत संपुष्टात येते व फोरक्लोझर प्रक्रियेतून बाहेर पडल्यानंतर आणि एक अयशस्वी लिलाव झाल्यानंतर मालकीचे होते. ज्या घरांचे लिलाव करून विकले गेले नाहीत, त्यांना पुन्हा बँकेकडून पुन: प्राप्त केले जाते आणि स्पर्धात्मक किंमतींमध्ये विकले जाते. या दोघांमधील सामंजस्यात असे आहे की foreclosures आणि बँकेच्या मालकीची संपत्ती दोन्ही कर्जाऊ रकमेच्या मालमत्तेची वसूल करण्याच्या हेतूने विकली जाते ज्यात कर्जदारास तारण परतावा देय वर पूर्वनिर्धारित होते.

सारांश:

फोरक्लोझर बनाम बँक मालकीचे • बँकेच्या मालकीची आणि मुदतपूर्व बंद करण्याचे घर म्हणजे घरे जेथे एखाद्या बँकेकडून पुनर्मुद्रण केले गेले आहे किंवा ते पुन: प्राप्त करण्याच्या प्रक्रियेत आहेत आणि तृतीय पक्षांना विकले जातात. • घराचा एक मुदतपूर्व बंद झाल्यानंतर उद्भवते जेव्हा घरमालक कर्जदाराला मोबदला देण्यास असमर्थ असतो, विशेषतः एक बँक

• ज्या वेळी कर्जदाराने गहाणखत तारणांच्या बाबतीत मागे पडले असेल त्या बँक किंवा कर्ज देणा-या व्यक्तीस त्यांच्या देय कर्तव्यांची पूर्तता करण्यासाठी व्यवस्था करणे अशक्य आहे, बँक फोरक्लोझर प्रक्रिया सुरू करते. • एक बँक मालकीची मालमत्ता किंवा आरईओ (रिअल इस्टेट मालकी) ही अशी एक मालमत्ता आहे ज्यामध्ये मालकी परत बँक किंवा सावकाराकडे परत आली आहे.

• बर्याच वेळा घरे किंवा मालमत्ते ज्या फोरक्लोझर नंतर सार्वजनिक लिलावावर ठेवल्या जातात त्या विकल्या जात नाहीत. या गुणधर्मा नंतर बँका परत परत खरेदी केल्या जातात आणि एक आरईओ बनतो जे नंतर विक्रीवर ठेवले जाते. • बँकेच्या मालकीची आणि मुदतपूर्व बंद होण्याचा मुख्य फरक म्हणजे ज्याप्रकारची मालमत्ता विकली जाते. रोख रकमेच्या मालमत्तेची सार्वजनिक लिलावातून विकली जातात, तर बँकेच्या मालकीच्या मालकीच्या घराचे बँकेने पुन: आकारले जातात आणि रिअलटर्सच्या माध्यमातून प्रतिस्पर्धी किमतींवर विकले जातात.

• बँकेच्या मालकीची आणि मुदतपूर्व बंद होण्याची समानता ही आहे की foreclosures आणि बँकेची मालकीची संपत्ती दोन्ही कर्जाऊ यांनी घेतलेल्या मालमत्तेत कर्जदाराद्वारे केलेल्या गुंतवणूकीची परतफेड करण्याच्या उद्देशाने विकली जाते ज्यामुळे कर्जदारास तारण कर्ज देयकावर चूक होते.

पुढील वाचन:

दिवाळखोरी आणि फोरक्लोझर