अंतर्गत आणि बाह्य ऑडिट अंतर्गत फरक

मुख्य फरक - अंतर्गत बनाम बाह्य लेखापरीक्षण ऑडिटीची प्रक्रिया ही दीर्घकालीन उत्तरदायित्व व यशस्वीतेसाठी संस्थेच्या आवश्यक बाबींपैकी एक आहे. कंपनीच्या ऑडिट प्रक्रियेची प्रभावीता तपासण्यासाठी संचालक मंडळाने ऑडिट समितीची नेमणूक केली आहे. ऑडिट प्रक्रियेचे अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि बाह्य लेखापरीक्षण हे दोन मुख्य घटक आहेत. अंतर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षणांत महत्वाचा फरक असा आहे की

अंतर्गत लेखापरीक्षण एक कार्य आहे जे स्वतंत्र आणि उद्दिष्टपूर्ण आश्वासन देते की एखाद्या संस्थेचे अंतर्गत नियंत्रण आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावीपणे कार्य करीत आहे तर बाह्य ऑडिट संस्थाच्या बाहेर एक स्वतंत्र कार्य आहे जो वैधानिक ऑडिट आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यासाठी आर्थिक आणि जोखीम संबंधित पैलूंवर कर आकारणी करते. अनुक्रमणिका

1. विहंगावलोकन आणि महत्त्वाचे अंतर

2 अंतर्गत लेखापरिक्षण काय आहे 3 बाह्य लेखापरिक्षण काय आहे 4 साइड कॉसमिस बाय साइड - अंतर्गत बनाम बाह्य ऑडिट 5 सारांश अंतर्गत लेखापरीक्षण म्हणजे काय?
अंतर्गत लेखापरीक्षण एक असे कार्य आहे जो स्वतंत्र आणि आश्वासन आश्वासन देतो की एखाद्या संस्थेचे अंतर्गत नियंत्रण आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावीपणे कार्य करत आहे. अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्याचे नेतृत्व अंतर्गत निरीक्षकाने केले आहे ज्यांची नुकतीच आणि संबंधित आर्थिक अनुभव आहे. ऑडिट कमिटीद्वारे अंतर्गत लेखा परीक्षकांची नेमणूक केली जाते आणि अंतर्गत लेखा परीक्षक ऑडिट कमिटी सदस्यांसाठी जबाबदार आहेत आणि लेखापरीक्षण निष्कर्ष कालबद्ध आधारावर अहवाल द्यावा. अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्याच्या बाबतीत ऑडिट कमिटीची खालील भूमिका आहेत.


कंपनीच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्याच्या परिणामकारणाचा आढावा घेणे आणि त्याचे पुनरावलोकन करणे
हे सुनिश्चित करा की अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्याला त्याच्या कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी पुरेशा आर्थिक व इतर स्रोतांपर्यंत पोहोचणे आहे
हे सुनिश्चित करा की अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्याला यशस्वी लेखापरीक्षण करण्यासाठी

बोर्डवर अहवाल द्या आणि कंपनीच्या अंतर्गत लेखापरीक्षण यंत्रणेत सुधारणा कशी करायची याविषयी योग्य शिफारसी करण्यासाठी संस्थेच्या सर्व भागांमधील संबंधित माहितीचा आधार आणि प्रवेश मिळतो व्यवस्थापनाची प्रतिक्रिया विचारात घ्या कोणतेही प्रमुख बाह्य किंवा अंतर्गत ऑडिट शिफारसी

जर कंपनीमध्ये अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्य न झाल्यास (ही विशिष्ट प्रकारच्या कंपन्यांमध्ये, विशेषत: लहान कंपन्या जेथे फक्त बाह्य ऑडिट कार्य असेल तेथे) शक्य असल्यास, स्थापनाची गरज अंतर्गत ऑडिट कार्य दरवर्षी विचारात घेतले पाहिजे. बाह्य लेखापरीक्षण म्हणजे काय?
  • बाह्य लेखापरीक्षण म्हणजे संस्थेच्या बाहेर एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली आहे जे वैधानिक ऑडिट आवश्यकतांचे अनुपालन करण्यासाठी वित्तीय आणि जोखमीशी संबंधित पैलुंचे मूल्यांकन करते. बाह्य लेखापर ¢ णातील मुख्य भूिमका एक मत पुरवणे आहे की कंपनीचे आिथर्क िनवेदन खरा आिण िनपरीत दृ ीने सादर करतात आ ण आंत रक ऑडिट काय Í या प रणाम मोजमाप करतात. अशाप्रकारे, अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्याला बाह्य लेखापरिक्षण फंक्शनद्वारे अधिस्थगन केले जाते. बाह्य लेखापरीक्षण कार्याचे व्यवस्थापन बाह्य लेखा परीक्षक करतात, जे कंपनीच्या भागधारकांकडून नियुक्त केले जाते. बाह्य लेखापरीक्षण करण्याच्या बाबतीत ऑडिट कमिटीची खालील भूमिका आहे. नेमणूक, काढून टाकणे आणि पुन्हा नियुक्ती आणि बाह्य लेखापरिक्षकांच्या संबंधात मंडळांना शिफारशी करणे
  • पारिश्रमिक आणि बाह्य लेखापरीक्षकाची प्रतिबद्धता या अटींना मान्यता द्या
  • बाह्य लेखापरिक्षकांच्या स्वातंत्र्याचा आढावा घेणे आणि तिचे पुनरावलोकन करणे, कामगिरी आणि निष्पक्षता आणि अंकेक्षण सेवा पुरवण्यासाठी बाह्य लेखापरीक्षकाची प्रतिबद्धता विकसित करण्यासाठी आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी
  • आकृती 1: ऑडिट प्रक्रियेत वापरलेल्या ऑडिट प्लॅनचे टेम्पलेट
  • अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि बाह्य यात फरक काय आहे लेखापरीक्षण?
- फरक लेख मध्यम पूर्वी टेबल ->

अंतर्गत लेखापरीक्षण वि बाह्य लेखापरीक्षण

अंतर्गत लेखापरीक्षण हे स्वतंत्र आणि उद्दिष्टपूर्ण आश्वासन देते की एखाद्या संस्थेचे अंतर्गत नियंत्रण आणि जोखीम व्यवस्थापन प्रणाली प्रभावीपणे कार्य करत आहे

बाह्य लेखापरीक्षण म्हणजे संस्थेच्या बाहेर एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली आहे जे वैधानिक ऑडिट आवश्यकतांचे अनुपालन करण्याकरिता आर्थिक आणि जोखीम संबंधित पैलुंकांचे मूल्यांकन करते.

  • मुख्य जबाबदारी अंतर्गत लेखापरीक्षण करण्याची मुख्य जबाबदारी अंतर्गत नियंत्रण व्यवस्थेची प्रभावीता तपासणे आहे.
  • कंपनीचे वित्तीय स्टेटमेन्ट सत्य आणि वाजवी दृष्टिकोन सादर करते की नाही हे मत देणे बाह्य लेखापरिक्षणाची मुख्य जबाबदारी आहे.
  • वैधानिक गरज अंतर्गत लेखापरीक्षण कार्याची उपलब्धता कायद्याने बंधनकारक नाही.

कायद्याद्वारे सांगितल्याप्रमाणे सर्व कंपन्यांचे बाह्य लेखापरीक्षण कार्य असणे आवश्यक आहे.

ऑडिटरची नेमणूक

ऑडिटी कमिटीद्वारे अंतर्गत लेखा परीक्षकांची नेमणूक केली जाते.

भागधारक बाह्य लेखा परीक्षक नियुक्त करतात.

सारांश - अंतर्गत लेखापरीक्षण विरूद्ध बाह्य लेखापरीक्षण अंतर्गत आणि बाह्य लेखापरीक्षण यात वेगळे फरक आहे जेथे अंतर्गत लेखापरीक्षण कंपनी कमर्चा-यांकडून केले जाते आणि बाह्य ऑडिट संघटनेच्या बाहेर पक्षाद्वारे घेण्यात येते. लेखापरीता समितीने वर्षातून दोनदा आंतरीक ऑडिट कार्याच्या परिणामकारकतेवर आढावा घेतला पाहिजे आणि मंडळ संचालक मंडळाने दरमहा ऑडिट समितीच्या परिणामकारणाचा आढावा घ्यावा. बाह्य लेखापरीक्षकाची नियुक्ती समभागधारकांकडून केली जाते आणि कार्यालयाने अंतर्गत लेखापरीक्षण पार पाडले असल्याने बाह्य लेखापरीक्षण अधिक विश्वासार्ह मानले जाते. संदर्भ: 1 "अंतर्गत लेखापरीक्षण आणि बाह्य लेखापरीक्षण यात काय फरक आहे? एन. पी. , nडी वेब 1 9 मे 2017.
2 "अंतर्गत लेखापरीक्षण म्हणजे काय? "अंतर्गत लेखापरीक्षण म्हणजे काय? | आमच्याबद्दल | IIA. एन. पी. , n डी वेब 1 9 मे 2017.
3 "बाह्य ऑडिट संस्थांची भूमिका आणि जबाबदारी. "क्रॉनिक कॉम क्रॉनिक com, 26 ऑक्टो 2016. वेब 1 9 मे 2017. प्रतिमा सौजन्याने:
1 "आकृती 5: डीओडी सेवा-पुरवठाकार ऑपरेटिंग सिस्टम नियंत्रणासाठी" ऑडिट रेडिएशन "तपासण्याची कालमर्यादा फ्लिकर