हानीकारक नुकसानाची आणि नुकसानामधील फरक

नुकसानकारक विरूपणाने झालेले नुकसान विल्हेवाटे

हानी आणि संपुष्टात आलेली हानी हे अशा कायदेशीर संज्ञा आहेत ज्यात इतर पक्षांबरोबर करारावर स्वाक्षरी करताना येतात. व्यवसाय नुकसान म्हणजे करारात उल्लेख केलेल्या पैशाची रक्कम, आणि दुसर्या पक्षाच्या कराराच्या उल्लंघनाच्या प्रकरणी पिडीत व्यक्तीला पैसे द्यावे लागतात. विशिष्ट करारातील किंवा करारांमध्ये मुदतीसाठी एक नुकसान भरून देण्यात आले आहे आणि अशा परिस्थितीत त्यास लागू केले जाऊ शकते जिथे प्रत्यक्ष नुकसान भरपाईसाठी अवघड आहे. कराराचा भंग केल्याचा आरोप असलेल्या पक्षाला दंड करण्यापेक्षा पक्षाला पैसे मिळवून देण्याकरता नुकसान भरपाईची तरतूद नसलेली परंतु न्याय्य स्वरुपाची नाही. दोन शब्दांमध्ये बर्याच समानता आहेत परंतु या लेखात ठळक मुद्दे देखील आहेत.

नुकसान एखाद्या व्यक्तीला नुकसानभरपाईसाठी नुकसानभरपाईसाठी किंवा इतर नुकसान झाल्यास त्याला आर्थिक नुकसान भरपाई असते. हे एक सामान्य संज्ञा आहे आणि दोन पक्षांमधील करारानुसार ते समाविष्ट करणे आवश्यक नाही. खरं तर, एक वाहनचालक जेव्हा DUI च्या अंतर्गत दुसर्या ड्रायव्हरने मारला जातो तेव्हा त्याला दुखापत झाल्यास आणि अन्य तोटेसाठीही भरपाई मिळते. जर दोन पक्ष एका करारावर स्वाक्षरी करतात, जिथे पक्ष दुसर्या पक्षाची सेवा विकत घेण्यास सहमती देतो, तर दुस-या पक्षाला नुकसानभरपाई देण्याचा करार केला जाऊ शकतो.

आता आपण पाहू, कसे निर्धारीत नुकसान एक बनावट उदाहरण घेत करून प्रभावी येतात. समजा एखादी व्यक्ती मॉलमधील दुकानात भाडेपट्टीवर बुक करण्यासाठी पुढे जाते आणि त्याने तयार कपड्यांची विक्री करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आता जर मॉलमधील मालक अचानक दुकानाला त्या व्यक्तीला देण्यास नकार देत असेल तर ज्या व्यक्तीने रेडीमेडे वस्त्रे विकण्यास प्रारंभ केला नाही अशा नुकसानाचा न्याय करणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत, एखाद्या जूरीसमोर दुसरा कोणताही पर्याय नसून त्या व्यक्तीच्या नुकसानीसाठी पुरेसा निसर्गाचा आणि निरुपयोगी हानीचा अवलंब करणे.

करारातील अशा प्रकारच्या नुकसानाचा उल्लेख नसल्यास नुकसानभरपाईची संकल्पना आज व्यापकपणे जिव्हारींनी लागू केली आहे.